ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır.

Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül – önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara halkın katılım toplantısı ile anlatılmakta, olumlu ve olumsuz görüşler süreci doğrudan etkilemektedir.

ÇED’ in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel  olmaksızın,  çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin; çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasınında içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir.

ÇED yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II(Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak ayrılmış olup yedi alt sektör grubunda değerlendirilmektedir.

Bu sektör grupları ÇED Yönetmeliğimizde;

  • Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,
  • Sanayi tesisleri,
  • Tarım, orman, su kültürü ve gıda,
  • Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,
  • Enerji,
  • Turizm, konut,
  • Madencilik

olarak yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için;

ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 3. bendine göre «ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU» kararı veya «ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR» kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.